Správa bytových domov a polyfunkčných objektov

Každý zákazník, ktorého nehnuteľnosti sa nachádza v portfóliu našej správy, je pre nás osobitý a významný. Služby pre našich klientov zabezpečujeme na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy.

Úloha správcu

Úlohy správcu predstavujú vykonávanie každodennej správy nehnuteľnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe, počnúc hospodárením s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov s odbornou starostlivosťou cez zastupovanie vlastníkov pri vymáhaní škôd vzniknutých činnosťou tretích strán až po ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými. Okrem uvedeného, do portfólia zodpovednosti správcu patrí aj zabezpečenie bezchybného fungovania kúrenia, dodávky teplej a studenej vody, plynu, elektriny či výmeny vzduchu alebo servisu výťahov. Ako správca bytových domov a polyfunkčných objektov zabezpečujeme nielen realizáciu opráv, ale aj preventívnych prehliadok a údržby z dôvodu predchádzania výskytu havarijných stavov. Samozrejmosťou našej správy je evidencia presných záznamov o každej nehnuteľnosti, t. j.report informácií pre vlastníkov vypracovaný programom EasySVB. Benefitom pre klientov zostáva havarijná služba.

Technická správa budov

Technická správa budov tvorí v našej správcovskej spoločnosti základný pilier zabezpečujúci súvislý chod daného objektu. Technická správa budov spočíva nielen z prevádzky a údržby bytového domu, ale aj z prípravy krokov vedúcich k zlepšeniu technického stavu objektu. O samotnú realizáciu krokov sa starajú skúsení pracovníci, ktorí budovy detailne poznajú. Portfólio technickej správy budov tvorí:

 • správu budov a polyfunkčných objektov
 • obsluhu a kontrolu technických zariadení v budove s pravidelnou údržbou
 • revízie a opravy kotlov
 • elektroinštalačné práce
 • vodoinštalačné práce
 • zámočnícke práce

Správa kotolní

Správa kotolní spočíva v zabezpečení súvislej prevádzky, dozoru, aktívneho riadenia prevádzkových parametrov kotolní a monitoringu spotreby energií (plynu, vody, ÚK, TÚV, elektrickej energie). Pravidelne sa staráme o vyhodnotenie efektívnosti kotolní vrátane ich zariadení a následne archivujeme namerané údaje. Nakoľko riadenie stavov realizujeme na diaľku, v prípade akejkoľvek poruchy sú na dané miesto vyslaní pracovníci havarijnej služby.

Odborné prehliadky, revízne a odborné skúšky

Ako správcovská spoločnosť vykonávame odborné prehliadky, revízne a odborné skúšky:

 • technických zariadení kotolní
 • plynových rozvodov, rozvodov elektroinštalácie
 • elektrických zariadení výťahov
 • hydrantov a hasiacich prístrojov
 • komínov, bleskozvodov či meračov...

Máte záujem o správu nehnuteľnosti?

Kontaktujte nás